Wersje językowe
RAPORTY DARMOWE
Pobierz bezpłatnie
Polityka prywatności

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów Serwisu jest Witold Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WK Profit Consulting Witold Kowalski, pod adresem ul. Zygmunta Słomińskiego 7 lok. 65, 00-195 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5261022368, numer REGON 010955300 (dalej jako: „ Administrator” lub WK Travel)
 2. Podanie przez Użytkowników i/lub Klientów ich danych osobowych jest dobrowolne, a przetwarzanie danych przez WK Travel nakierowane jest na prawidłową realizację umów o świadczenie Usług, zawieranych za pośrednictwem Serwisu między WK Travel a Użytkownikiem i/lub Klientem. Dane będą przetwarzane w szczególności w celu Rejestracji Klienta w Serwisie, składania i realizacji zamówień za pośrednictwem Serwisu, promocji Usług, rozliczania płatności Klientów za wykonane Usługi (ewidencja dowodów wpłat, wprowadzanie danych do kasy fiskalnej i wystawienia faktur VAT), marketingu bezpośredniego produktów własnych, w tym w celach analitycznych; podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Sklepu internetowego, którym jest promocja oferowanych produktów wśród klientów Sklepu internetowego.
 3. Jeśli Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną oznacza to, że Twój adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach oferowanych przez Sklep internetowy. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu a następnie będą przechowywane przez Sklep internetowy przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną od naszych partnerów z branży handlowej, z którymi prowadzimy wspólne działania marketingowe i promocyjne oznacza to, że Twój adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach oferowanych przez tych partnerów. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu a następnie będą przechowywane przez WK Travel przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Jeżeli Klient nie ukończył 16 lat zgoda na przesyłanie informacji handlowych powinna zostać udzielona lub potwierdzona przez rodzica lub opiekuna. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może zostać cofnięta w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Jeśli Klient podaje dane osobowe takie jak: płeć, imię, kod pocztowy oraz data urodzenia i wyraża zgodę na wysyłanie personalizowanych informacji handlowych oznacza to, że wyżej wskazane dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach dopasowanych do potrzeb Klienta (profilowanie). Podanie ww. danych osobowych i udzielenie zgody na personalizację informacji handlowych jest dobrowolne, ale ich podanie jest konieczne, jeśli Klient chce otrzymywać od WK Travel informacji handlowych o Usługach, ponieważ przesyłane są wyłącznie spersonalizowane informacje handlowe. Jeżeli Klient nie ukończył 16 lat powyższa zgoda powinna zostać udzielona lub potwierdzona przez rodzica lub opiekuna. Dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu cofnięcia przez Klienta zgody a następnie będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Przetwarzanie - w tym profilowanie - odbywa się na podstawie zgody, która może być cofnięta w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i/lub Klientów następuje na podstawie i w warunkach określonych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 5. WK Travel jest uprawniony do przetwarzania i zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych udostępnianych przez każdego Użytkownika i/lub Klienta Serwisu. Klienci rejestrujący się w Serwisie będą proszeni o udostepnienie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail.
 6. Użytkownicy, którzy zamówili wyłącznie Newsletter, będą proszeni jedynie o udostępnienie adresu e-mail.
 7. WK Travel może powierzyć, na podstawie pisemnej umowy, przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i/lub Klientów, w zakresie i dla celów przewidzianych w niniejszym Regulaminie, osobie trzeciej w celu wykonania umowy, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta, m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, analitycznych, pośrednikom płatności przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Sklepem internetowym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych w innych celach niż związane z wykonaniem umowy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Dane osobowe Klientów nie będą ujawniane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba, że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy WK Travel będzie do tego prawnie zobowiązany.
 8. Za wyjątkiem sytuacji wskazanych w 7 pkt 7 niniejszego Regulaminu oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa, dane osobowe Użytkowników i/lub Klientów nie będą udostępniane jakimkolwiek innym osobom lub podmiotom.
 9. Dane osobowe Użytkownika i/lub Klienta mogą być również przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego Usług własnych świadczonych przez WK Travel (w tym w celu udostępniania Newslettera), także po skorzystaniu przez Klienta z jednej z płatnych opcji wskazanych w niniejszym Regulaminie i zakończeniu świadczenia Usługi przez WK Travel (za zgodą Klienta przesłaną WK Travel za pomocą poczty elektronicznej).
 10. WK Travel gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych klienta, które są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Usług poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi w Polityce prywatności zasadami. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony ich danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu internetowego oraz dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego. Celem WK Travel jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach wktravel.eu, WK Travel podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych informacji. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia szyfrowane 128-bitowym kluczem połączenie SSL, które zapewnia poufność transmisji danych. W sytuacjach opisanych wyżej (logowanie, składanie zamówienia, płatność i itp.) adres Sklepu internetowego w pasku adresu przeglądarki będzie poprzedzony napisem: https - literka "s" oznacza bezpieczne połączenie (od ang. secure - chronić) . Dodatkowo pojawi się ikona kłódki.
 11. Użytkownikom i Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania, modyfikowania, czasowego i/lub stałego zawieszenia zgody na ich przetwarzanie, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do żądania usunięcia danych Użytkownika i/lub Klienta z bazy danych. Uprawnienie to winno być realizowane w formie wniosku wysłanego do WK Travel za pomocą poczty elektronicznej.
 12. Sklep internetowy zapewnia Klientowi możliwość samodzielnej kontroli swoich danych osobowych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie w odpowiednim do tego miejscu w Sklepie internetowym, dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Zawsze można też skontaktować się bezpośrednio z WK Travel:

  - pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:

  WK Profit Consulting Witold Kowalski Ul. Słominskiego 7/65,  00-195 Warszawa

- na adres e-mail: shop@wktravel.eu,

- na nr tel.: +48 601 94 40 77.

 1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat polityki cookies znajdują się w niniejszym regulaminie. Ponadto Sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wchodzisz do Sklepu internetowego. Niektóre podstrony w ramach Sklepu internetowego mogą zawierać tzw. web beacons (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona Sklepu internetowego, na której web beacons został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam Sklepu internetowego. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Ciebie danymi osobowymi. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Sklepu internetowego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie, bezpieczne dla urządzeń Użytkowników Serwisu pliki, w szczególności tekstowe, które są zapisywanie i przetwarzane na ich urządzeniach. Pliki cookies wspomagają funkcjonowanie Serwisu, pozwalają lepiej dopasować treść stron Serwisu do potrzeb Użytkowników, zbierają również anonimowe statystyki, które mogą podnieść funkcjonalność Serwisu i komfort korzystania z niego przez Użytkownika.
 2. Serwis na stronie wktravel.eu wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies.
 3. W ramach Serwisu mogą być wykorzystane zarówno „sesyjne”, jaki i „stałe” pliki cookies. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi - w urządzeniu Użytkownika przechowywane są do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Natomiast „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Serwis wykorzystuje „własne” pliki cookies. Może jednak również wykorzystywać „zewnętrzne” pliki cookies, a więc pliki umieszczone na stronach Serwisu za zgodą WK Travel przez podmioty zewnętrzne.
 5. Wejście na stronę Serwisu przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej dopuszczającej obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika równoznaczne jest z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na wykorzystanie przez Serwis informacji zawartych w plikach cookies.
 6. Przeglądarki internetowe w większości domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na komputerze Użytkownika. W przypadku braku zgody Użytkownika na wykorzystanie przez Serwis plików cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokowała ona automatyczną obsługę plików cookies bądź informowała o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Zmiana ustawień przeglądarki może zostać dokonana przez Użytkownika w każdym czasie. Użytkownik może również skasować pliki cookies zainstalowane wcześniej na jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Podczas dokonywania rejestracji w Serwisie, przy zakupie Produktu bez rejestracji oraz podczas zamawiania Newslettera Użytkownik proszony będzie o udzielenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez WK Travel w zakresie i w celach określonych w niniejszym Regulaminie, a także w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Brak wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych uniemożliwia WK Travel świadczenie na rzecz Użytkownika Usług oraz przesyłania Newslettera.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl