Wersje językowe
RAPORTY DARMOWE
Pobierz bezpłatnie
Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WK TRAVEL INSPIRATIONS (  www.wktravel.eu)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, jeżeli zamierza korzystać z Serwisu lub Usług świadczonych w jego ramach.
 2. Organizatorem i podmiotem prowadzącym Serwis i świadczącym w jego ramach Usługi jest Witold Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WK Profit Consulting Witold Kowalski, pod adresem ul. Zygmunta Słomińskiego 7 lok. 65, 00-195 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP PL5261022368, numer REGON 010955300.

     3.  Podstawowe pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

WK Travel Inspirations lub WK Travel - Witold Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WK Profit Consulting Witold Kowalski, pod adresem ul. Zygmunta Słomińskiego 7 lok. 65, 00-195 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP PL5261022368, numer REGON 010955300

Użytkownik - osoba, która uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez WK Travel
w ramach Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie

Klient - Użytkownik, który kupił Raport o Regionie lub inną Usługę lub dokonał rejestracji w Serwisie

Serwis lub Sklep Internetowy lub Sklep- zorganizowana platforma internetowa, do której prawa przysługują WK Travel, prowadzona pod nazwą „WK Travel Inspirations” składająca się ze stron i innych narzędzi udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, której strona główna dostępna jest pod adresem www.wktravel.eu

Region - obszar zlokalizowany na terenie jednego lub więcej krajów, rekomendowany przez Serwis, jako cel podróży

Raport o Regionie lub Produkt – produkt cyfrowy sprzedawany drogą elektroniczną przez WK Travel w ramach Serwisu na rzecz Klientów na warunkach opisanych w Regulaminie

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez WK Travel w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników na warunkach opisanych w Regulaminie, umożliwiające w szczególności:

a) dokonywanie zakupu Raportów o Regionach, Tras z rezerwacjami, Tras bez rezerwacji, Abonamentu na Trasy z Rezerwacjami w Internecie za pośrednictwem Serwisu;

b) zapoznawanie się z materiałami umieszczonymi na stronach Serwisu przygotowanymi przez lub na zlecenie WK Travel, w szczególności posty na blogu oraz Produkty bezpłatne do pobrania;

Konto - prowadzone dla Klienta przez WK Travel pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w ramach, którego gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu

Rejestracja - procedura założenia przez Użytkownika Konta w Serwisie

Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu udostępniony Użytkownikom pod adresem www.wktravel.eu w stopce strony głównej udostępniany Klientom także przy dokonywaniu Rejestracji, zapisywaniu się do otrzymywania newslettera WK Travel oraz każdorazowo przy kupowaniu Usług.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Usług świadczonych przez Serwis wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową. Minimalna pojemność łącza internetowego - stacjonarnego lub mobilnego - to 1 Mbit/s, jednakże pojemność zalecana to 2 Mbit/s. Zalecane jest korzystanie z przeglądarek, które gwarantują poprawne działanie Serwisu: Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer i Safari
 2. Do korzystania ze wszystkich funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych Serwisu, niezbędne jest używanie przeglądarki internetowej dopuszczającej obsługę plików Cookiem oraz posiadanie programu Adobe Reader do czytania plików PDF.

  3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna.
 2. Klientem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 3. Do zawarcia pomiędzy WK Travel a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług dochodzi, o ile w Regulaminie nie postanowiono inaczej, w momencie przesłania przez przeglądarkę internetową Użytkownika żądania wyświetlenia strony internetowej Serwisu, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 4. Wszelka komunikacja pomiędzy WK Travel a Użytkownikami odbywa się za pomocą poczty elektronicznej. Użytkownik może skontaktować się z WK Travel za pomocą poczty elektronicznej - wysyłając email na adres shop@wktravel.eu lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie Serwisu.
 5. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników podzielić dzielą się na dwie grupy:
 • bezpłatne Usługi polegające na udostępnianiu ogółowi Użytkowników (za pośrednictwem stron internetowych Serwisu) treści i funkcjonalności, w szczególności Newsletter. Każdy Użytkownik może zamówić bezpłatny Newsletter, będący Usługą polegającą na przesyłaniu Użytkownikom pocztą elektroniczną informacji o ciekawostkach podróżniczych i historycznych, promocjach, konkursach, wydarzeniach i nowościach oferowanych przez WK Travel lub innych materiałów związanych z tematyką Serwisu. Użytkownik może zamówić Newsletter za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Serwisu. W celu zamówienia Newslettera Użytkownik musi wcisnąć przycisk ‘Zapisz mnie’, podać swój adres e-mail, zaakceptować zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych oraz zatwierdzić zamówienie przyciskiem ‘Zapisz mnie’. Następnie Użytkownik otrzyma wiadomość drogą mailowa o swojej prośbie do zapisania się do Newslettera WK Travel z linkiem, którego naciśnięcie spowoduje potwierdzenie wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie Newslettera od WK Travel. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Usługi Newslettera. Subskrypcję możne anulować, klikając link "wypisz się", znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Usunięcie adresu e-mail z bazy adresowej następuje w ciągu 2 dni roboczych i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 • płatne 
  • Raport o Regionie (pełna informacja o atrakcjach w regionie do własnego zaplanowania trasy)
  • Trasa 1 dzień bez rezerwacji, Trasa 7 dni bez rezerwacji, Trasa 14 dni bez rezerwacji
  • Abonament na 24 dni tras bez rezerwacji 

6.  Raport o Regionie zawiera informacje ogólne o regionie, informacje logistyczne, spis atrakcji dla dzieci, listę atrakcji turystycznych z ich opisem i oceną jakości, 1-3 przykładowe trasy w regionie i zdjęcia wybranych atrakcji regionalnych. Przykładowy Raport o Regionie dla Andaluzji jest możliwy do bezpłatnego pobrania na stronie głównej serwisu.

7. Trasa bez rezerwacji zawiera plan trasy na określoną przez klienta ilość dni, rozbity na poszczególne dni, opis proponowanych atrakcji z oceną ich jakości oraz rezerwacje hoteli w poszczególnych dniach, a także rekomendacje rezerwacji hoteli w poszczególnych dniach i miejscach, oraz w zależności od potrzeb Klienta: rekomendacje rezerwacji usług turystycznych (np. przewodnicy), wynajmu samochodu, rezerwacji lotów z kraju Klienta do odwiedzanego regionu i z powrotem, itd. Na bazie rekomendacji WK Travel Klient sam dokonuje niezbędnych rezerwacji.

8. Abonament bez rezerwacji zawiera wiele planów tras na maksymalnie 24 dni, rozbity na poszczególne podróże a te rozbite na dni, opis proponowanych atrakcji z oceną ich jakości oraz rezerwacje hoteli w poszczególnych dniach, a także rekomendacje rezerwacji hoteli w poszczególnych dniach i miejscach, oraz w zależności od potrzeb Klienta: rekomendacje rezerwacji usług turystycznych (np. przewodnicy), wynajmu samochodu, rezerwacji lotów z kraju Klienta do odwiedzanego regionu i z powrotem, itd. Na bazie rekomendacji WK Travel Klient sam dokonuje niezbędnych rezerwacji.

9. Przygotowanie Trasy bez rezerwacji wymaga od Klienta dostarczenia do WK Travel informacji niezbędnych do zaplanowania podróży, co dokonuje się przez formularz kontaktowy Serwisu, drogą mailową lub poprzez wypełnienie ankiety udostępnionej przez WK Travel. Brak dostarczenia kompletnej informacji o planowanej podróży przez Klienta uniemożliwia poprawne wykonanie Usług.

 10. WK Travel zastrzega sobie prawo do:

a) wysyłania w ramach Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

b) czasowego zawieszenia wysyłania Newslettera ze względów technicznych;

c) całkowitego zaprzestania wysyłania Newslettera bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników korzystających z tej Usługi.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚĆ I REALIZACJA SPRZEDAŻY

 1. WK Travel umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia on-line, za pośrednictwem platformy Sklepu Internetowego, dostępnej w sposób ciągły 7 dni w tygodniu;
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru jednego lub więcej jednej lub więcej Usług płatnych podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych płatnych Usług jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu.
 3. Do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz w zakresu wybranych Produktów.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:
 • przedmiotu Zamówienia (nazwa Produktu, krótki opis);
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów,
 • wybranego przez Klienta sposobu płatności online.
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i  płacę”. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi zawarcie ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail: „Dziękujemy za dokonanie zakupu. W załączeniu przesyłamy Raport o Regionie, który wybrałeś” i od tego momentu umowa jest zrealizowana.
 3. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
  a) podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych uniemożliwiających realizację Zamówienia;
  b) nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta uniemożliwiającego jego realizację;
  c) obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia  złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywanie się pod inną osobę
 4. Standardowy czas realizacji zamówienia czyli wysyłki Raportu o Regionie (Produktu) w formie elektronicznej po dokonaniu przez Klienta płatności kartą płatniczą – natychmiast po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji a na zakup Tras bez rezerwacji, 5 dni liczonych od wpływu zapłaty za nie na konto WK Travel. 
 5. Aktualna cena za Raport o Regionie oraz innych Usług jest widoczna przy zakupie tego produktu. Wszystkie podawane ceny Raportów o Regionach Usług są cenami brutto, wyrażonymi w PLN lub EUR i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy.
 6. WK Travel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen, waluty, sposobu dokonywania płatności i/lub zapytania ofertowego, w szczególności w związku ze zmianą technicznych bądź merytorycznych zasad funkcjonowania Serwisu, a także w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Jednakże płatność za Raport Regionu zamówione przed zmianą cen lub sposobu dokonywania płatności dokonywana jest w wysokości i na zasadach obowiązujących w chwili składania zamówienia.
 7. WK Travel akceptuje wszystkie rodzaje kart płatniczych, którymi można realizować płatność, a w tym Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Usługi płatnicze związane z realizacją zamówień składanych w Serwisie świadczone są przez PayPal (Europe) à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu w ramach serwisu pod nazwą PAYPAL, na warunkach określonych w regulaminie świadczenia tych usług dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.paypal.pl lub https://www.paypal.comPodmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną dla WK Travel jest także Blue Media S.A.
 8. Na prośbę Klienta wyrażoną za pośrednictwem maila lub formularza kontaktowego, WK Travel może wystawić fakturę VAT za zapłacone i dostarczone Raporty o Regionach lub inne płatne Usługi.
 9. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu Usług dostarczonych drogą elektroniczną przez WK Travel. Jednakże w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków (np. z powodów technicznych) za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą WK Travel dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego Klienta.

 

5. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju funkcjonowania Serwisu oraz w kraju, którego jurysdykcji Użytkownik podlega, z postanowieniami niniejszego Regulaminu, oraz z zasadami współżycia społecznego, w szczególności zaś do:

a) niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie pracy Serwisu lub stron internetowych osób trzecich, biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług przez Serwis;

b) nieprowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

c) niedokonywania jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów zabezpieczeń Serwisu.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw i uprawnień osób trzecich, w szczególności przysługujących im majątkowych praw autorskich oraz ich dóbr osobistych.

6. PRAWA AUTORSKIE

 1. Serwis, a także wszelkie materiały w Serwisie udostępnione lub za pośrednictwem Serwisu dystrybuowane, w tym utwory (np. zdjęcia, teksty, ilustracje, schematy graficzne), znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienia, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
 2. Prawa do Serwisu oraz do wszelkich materiałów w Serwisie udostępnionych lub za pośrednictwem Serwisu dystrybuowanych przysługują WK Travel lub osobom trzecim. W przypadku, gdy w/w prawa przysługują osobom trzecim WK Travel korzysta z objętych nimi dóbr niematerialnych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi podmiotami, w szczególności w ramach umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z Serwisu oraz z jakichkolwiek materiałów w Serwisie udostępnionych lub za pośrednictwem Serwisu dystrybuowanych Użytkownicy nie nabywają żadnych praw, ani też nie uzyskują żadnej licencji do tych materiałów i/lub treści.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu dystrybuowanych, bez uprzedniej zgody WK Travel, wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w w/w ustawach. W szczególności niedopuszczalne jest:
 5. a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu dystrybuowanych chyba, że co innego wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;
 6. b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części
  istotnej, co do jakości lub ilości.

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów Serwisu jest Witold Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WK Profit Consulting Witold Kowalski, pod adresem ul. Zygmunta Słomińskiego 7 lok. 65, 00-195 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5261022368, numer REGON 010955300 (dalej jako: „ Administrator” lub WK Travel)
 2. Podanie przez Użytkowników i/lub Klientów ich danych osobowych jest dobrowolne, a przetwarzanie danych przez WK Travel nakierowane jest na prawidłową realizację umów o świadczenie Usług, zawieranych za pośrednictwem Serwisu między WK Travel a Użytkownikiem i/lub Klientem. Dane będą przetwarzane w szczególności w celu Rejestracji Klienta w Serwisie, składania i realizacji zamówień za pośrednictwem Serwisu, promocji Usług, rozliczania płatności Klientów za wykonane Usługi (ewidencja dowodów wpłat, wprowadzanie danych do kasy fiskalnej i wystawienia faktur VAT), marketingu bezpośredniego produktów własnych, w tym w celach analitycznych; podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Sklepu internetowego, którym jest promocja oferowanych produktów wśród klientów Sklepu internetowego.
 3. Jeśli Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną oznacza to, że Twój adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach oferowanych przez Sklep internetowy. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu a następnie będą przechowywane przez Sklep internetowy przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną od naszych partnerów z branży handlowej, z którymi prowadzimy wspólne działania marketingowe i promocyjne oznacza to, że Twój adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach oferowanych przez tych partnerów. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu a następnie będą przechowywane przez WK Travel przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Jeżeli Klient nie ukończył 16 lat zgoda na przesyłanie informacji handlowych powinna zostać udzielona lub potwierdzona przez rodzica lub opiekuna. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może zostać cofnięta w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Jeśli Klient podaje dane osobowe takie jak: płeć, imię, kod pocztowy oraz data urodzenia i wyraża zgodę na wysyłanie personalizowanych informacji handlowych oznacza to, że wyżej wskazane dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach dopasowanych do potrzeb Klienta (profilowanie). Podanie ww. danych osobowych i udzielenie zgody na personalizację informacji handlowych jest dobrowolne, ale ich podanie jest konieczne, jeśli Klient chce otrzymywać od WK Travel informacji handlowych o Usługach, ponieważ przesyłane są wyłącznie spersonalizowane informacje handlowe. Jeżeli Klient nie ukończył 16 lat powyższa zgoda powinna zostać udzielona lub potwierdzona przez rodzica lub opiekuna. Dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu cofnięcia przez Klienta zgody a następnie będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Przetwarzanie - w tym profilowanie - odbywa się na podstawie zgody, która może być cofnięta w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i/lub Klientów następuje na podstawie i w warunkach określonych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 5. WK Travel jest uprawniony do przetwarzania i zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych udostępnianych przez każdego Użytkownika i/lub Klienta Serwisu. Klienci rejestrujący się w Serwisie będą proszeni o udostepnienie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail.
 6. Użytkownicy, którzy zamówili wyłącznie Newsletter, będą proszeni jedynie o udostępnienie adresu e-mail.
 7. WK Travel może powierzyć, na podstawie pisemnej umowy, przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i/lub Klientów, w zakresie i dla celów przewidzianych w niniejszym Regulaminie, osobie trzeciej w celu wykonania umowy, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta, m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, analitycznych, pośrednikom płatności przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Sklepem internetowym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych w innych celach niż związane z wykonaniem umowy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Dane osobowe Klientów nie będą ujawniane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba, że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy WK Travel będzie do tego prawnie zobowiązany.
 8. Za wyjątkiem sytuacji wskazanych w 7 pkt 7 niniejszego Regulaminu oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa, dane osobowe Użytkowników i/lub Klientów nie będą udostępniane jakimkolwiek innym osobom lub podmiotom.
 9. Dane osobowe Użytkownika i/lub Klienta mogą być również przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego Usług własnych świadczonych przez WK Travel (w tym w celu udostępniania Newslettera), także po skorzystaniu przez Klienta z jednej z płatnych opcji wskazanych w niniejszym Regulaminie i zakończeniu świadczenia Usługi przez WK Travel (za zgodą Klienta przesłaną WK Travel za pomocą poczty elektronicznej).
 10. WK Travel gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych klienta, które są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Usług poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi w Polityce prywatności zasadami. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony ich danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu internetowego oraz dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego. Celem WK Travel jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach wktravel.eu, WK Travel podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych informacji. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia szyfrowane 128-bitowym kluczem połączenie SSL, które zapewnia poufność transmisji danych. W sytuacjach opisanych wyżej (logowanie, składanie zamówienia, płatność i itp.) adres Sklepu internetowego w pasku adresu przeglądarki będzie poprzedzony napisem: https - literka "s" oznacza bezpieczne połączenie (od ang. secure - chronić) . Dodatkowo pojawi się ikona kłódki.
 11. Użytkownikom i Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania, modyfikowania, czasowego i/lub stałego zawieszenia zgody na ich przetwarzanie, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do żądania usunięcia danych Użytkownika i/lub Klienta z bazy danych. Uprawnienie to winno być realizowane w formie wniosku wysłanego do WK Travel za pomocą poczty elektronicznej.
 12. Sklep internetowy zapewnia Klientowi możliwość samodzielnej kontroli swoich danych osobowych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie w odpowiednim do tego miejscu w Sklepie internetowym, dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Zawsze można też skontaktować się bezpośrednio z WK Travel:

  - pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:

  WK Profit Consulting Witold Kowalski Ul. Słominskiego 7/65,  00-195 Warszawa

- na adres e-mail: shop@wktravel.eu,

- na nr tel.: +48 601 94 40 77.

 1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat polityki cookies znajdują się w niniejszym regulaminie. Ponadto Sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wchodzisz do Sklepu internetowego. Niektóre podstrony w ramach Sklepu internetowego mogą zawierać tzw. web beacons (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona Sklepu internetowego, na której web beacons został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam Sklepu internetowego. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Ciebie danymi osobowymi. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Sklepu internetowego.

8. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Podczas dokonywania rejestracji w Serwisie, przy zakupie Produktu bez rejestracji oraz podczas zamawiania Newslettera Użytkownik proszony będzie o udzielenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez WK Travel w zakresie i w celach określonych w niniejszym Regulaminie, a także w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Brak wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych uniemożliwia WK Travel świadczenie na rzecz Użytkownika Usług oraz przesyłania Newslettera.

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie, bezpieczne dla urządzeń Użytkowników Serwisu pliki, w szczególności tekstowe, które są zapisywanie i przetwarzane na ich urządzeniach. Pliki cookies wspomagają funkcjonowanie Serwisu, pozwalają lepiej dopasować treść stron Serwisu do potrzeb Użytkowników, zbierają również anonimowe statystyki, które mogą podnieść funkcjonalność Serwisu i komfort korzystania z niego przez Użytkownika.
 2. Serwis na stronie wktravel.eu wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies.
 3. W ramach Serwisu mogą być wykorzystane zarówno „sesyjne”, jaki i „stałe” pliki cookies. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi - w urządzeniu Użytkownika przechowywane są do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Natomiast „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Serwis wykorzystuje „własne” pliki cookies. Może jednak również wykorzystywać „zewnętrzne” pliki cookies, a więc pliki umieszczone na stronach Serwisu za zgodą WK Travel przez podmioty zewnętrzne.
 5. Wejście na stronę Serwisu przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej dopuszczającej obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika równoznaczne jest z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na wykorzystanie przez Serwis informacji zawartych w plikach cookies.
 6. Przeglądarki internetowe w większości domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na komputerze Użytkownika. W przypadku braku zgody Użytkownika na wykorzystanie przez Serwis plików cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokowała ona automatyczną obsługę plików cookies bądź informowała o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Zmiana ustawień przeglądarki może zostać dokonana przez Użytkownika w każdym czasie. Użytkownik może również skasować pliki cookies zainstalowane wcześniej na jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WK TRAVEL

 1. WK Travel nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

c) informacje uzyskane lub pobrane z sieci Internet (w szczególności ze stron internetowych, do których linki udostępniono w Serwisie lub do których w jakikolwiek sposób odniesiono się w Serwisie) ani za skutki wykorzystania takich informacji przez Użytkowników i/lub Klientów, ani za ich przydatność praktyczną dla Użytkowników i/lub Klientów;

d) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu;

e) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od WK Travel, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

2. WK Travel nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

3. WK Travel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, takimi jak włamanie do systemu Użytkownika, przejęcie haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem urządzenia Użytkownika szkodliwym oprogramowaniem, itp.

4. Informacje i dane zamieszczane w Serwisie, a także raporty przekazywane Klientom w ramach świadczenia Usług, sporządzone są przez WK Travel w oparciu o własne doświadczenia podróżnicze, a także w oparciu o informacje ogólnodostępne, w związku z czym, zachęca się Użytkowników i Klientów do samodzielnego dokonywania weryfikacji kompletności oraz poprawności udostępnianych im informacji i danych.

5. Choć WK Travel, jako doświadczony podróżnik odbył w celach turystycznych wiele podróży (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), w trakcie których nie napotkał żadnych przeszkód uniemożliwiających odbycie, dokończenie podróży czy bezpieczny powrót do miejsca początkowego, należy pamiętać, że podróżowanie do pewnych zakątków świata, regionów danego kraju lub obszarów danego miasta obarczone jest zwiększonym ryzykiem związanym z zachowaniem bezpieczeństwa podróżującego. Dlatego WK Travel zachęca Użytkowników i Klientów do aktywnego udziału w przygotowaniach przed wyjazdem przez kontrolowanie bieżącej sytuacji politycznej i gospodarczej danego Regionu, informacji udostępnianych przez władze kraju zamieszkania, przez władze krajowe i lokalne miejsca przeznaczenia, a także przez organizacje i podmioty międzynarodowe. WK Travel nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko, na jakie naraża się Użytkowników i/lub Klient w związku z podjęciem decyzji o odwiedzeniu danego kraju, miasta, miejscowości czy miejsca, objętego zamówieniem Usług.

11. ZMIANA REGULAMINU

 1. WK Travel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu, w szczególności w związku ze zmianą technicznych bądź merytorycznych zasad funkcjonowania Serwisu, a także w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Z zastrzeżeniem przypadków opisanych w § 11 pkt 2 Regulaminu lub o ile nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach w Serwisie do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się z wprowadzonymi zmianami.
 2. Do Usług, których świadczenie rozpoczęto przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie rozpoczęcia świadczenia tych Usług.
 3. W przypadku Usług zamówionych przed zmianą Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia zamówienia dotyczącego danej Usługi lub złożenia zapytania ofertowego (w przypadku, gdy zapytanie ofertowe jest składane w ramach procedury związanej z daną Usługą Doradczą).

12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. WK Travel dołoży wszelkiej staranności i dbałości, by zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych Usług, w szczególności zaś Usług. Usługi te świadczone są w oparciu o 40-letnie indywidualne doświadczenia podróżnicze organizatora Serwisu.
 2. W każdym przypadku, gdy Usługi nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie
  z postanowieniami Regulaminu, Użytkownik może złożyć WK Travel reklamację.
 3. Reklamację należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail shop@wktravel.eu WK Travel rozpozna reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację, zawierająca informację o sposobie jej rozpatrzenia, a także o sposobie ewentualnej rekompensaty w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, przesyłana będzie Użytkownikowi wyłącznie pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres email.
 4. Po wykonaniu Usług i dostarczeniu ich w formie cyfrowej do Klienta, Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu Usług. Poprzez każdorazowe potwierdzenie Regulaminu przy składaniu zamówienia na Usługi Klient wyraża zgodę na powyższe wyłączenia swojego prawa do zwrotu Usług.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. WK Travel może dokonać na podmiot trzeci cesji praw i obowiązków wynikających z Umów zawartych pomiędzy WK Travel i Klientem, za odrębną zgodą Klienta udzieloną w drodze komunikacji elektronicznej.
 2. Informacje i dane przekazane WK Travel przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w tym korespondencja e-mailowa pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem, są objęte tajemnicą telekomunikacyjną i mogą zostać ujawnione osobom trzecim jedynie na podstawie osobnej zgody Użytkownika albo, gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu WK Travel wezwie go za pomocą poczty elektronicznej do zaprzestania i/lub usunięcia naruszeń w stosownym, rozsądnym terminie. W przypadku niezaprzestania i/lub nieusunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie WK Travel może usunąć Konto Klienta z Serwisu.
 4. Niezależnie od treści postanowień Regulaminu, Użytkownikom przysługują uprawnienia przewidziane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę praw konsumentów w Polsce.
 5. Ewentualne spory między WK Travel a Użytkownikami związane ze świadczeniem Usług oferowanych w Serwisie rozstrzygane będą w miarę możliwości polubownie. W razie niedojścia do porozumienia przez Strony, spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klientów będących konsumentami, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a w/w bezwzględnie obowiązującymi przepisami, zastosowanie znajdą regulacje wynikające ze wskazanych przepisów.
 7. Jeżeli jakikolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważny lub niemożliwe do wykonania, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl